EL 22
|
AMA RA
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Generation 
EL 22

8STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

AMA

System och funktioner

Apparater, maskiner och utrustningar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta projektörens ansvar att inom ramen för sitt uppdrag... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • elrum:

  rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, till exempel teleutrustning, kan placeras (SS 4370102) Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustning. Elrum kan vara försedda med låsbara dörrar.

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • reservkraftsystem:

  matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation, av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

 • överspänningsskydd:

  anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan