EL 22
|
AMA RA
SYSTEM MED MASKINDRIVEN PORT, GRIND, DÖRR M M
Generation 
EL 22

76SYSTEM MED MASKINDRIVEN PORT, GRIND, DÖRR M M

AMA

System med maskindriven port, grind, dörr med mera ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskrifter och allmänna råd för permanent... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutningsdon:

  sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

 • impulsdon:

  styrdon som ger funktion genom momentan påverkan

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

 • sändare:

  (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan