EL 22
|
AMA RA
HISSYSTEM
Generation 
EL 22

71HISSYSTEM

AMA

Hissystem utförda som hissar med hisskorg, med en Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskrifter och allmänna råd för permanent installerade... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • brytskiverum:

  rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning men som inte innehåller hissmaskin (SS-EN 81-20)

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • gejdstöd:

  (i hissystem:) stöd för gejdfästen fastsatt i schaktvägg

 • hisskorg:

  del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkhastighet:

  den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-20)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

 • topphöjd:

  del av hisschaktet från översta stannplanet till schaktets tak

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan