EL 22
|
AMA RA
System för reservkraft
Generation 
EL 22

63.NBSystem för reservkraft

AMA

Reservkraftaggregat ska anslutas så att utmatning av kraft... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att vid så kallad kategori 4-anläggning,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • UPS:

  även Uninterruptible power supply system eller aggregat som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid avbrott i den normalt matande spänningen

Till toppen av sidan