EL 22
|
AMA RA
Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus
Generation 
EL 22

63.BCB/1Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus

AMA

Skyddsledare

Vid skyddsjordning av utsatt del ska om... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta induktionsstörningar vid parallellförläggning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brytskiverum:

  rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning men som inte innehåller hissmaskin (SS-EN 81-20)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

 • installationskabel:

  kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan