EL 22

6EL- OCH TELESYSTEM

AMA

Medieförsörjning

Elservis

Mätanordning

Före varje... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta projektörens ansvar att inom ramen för sitt uppdrag... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • elrum:

  rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, till exempel teleutrustning, kan placeras (SS 4370102) Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustning. Elrum kan vara försedda med låsbara dörrar.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • inmätning:

  mätning för bestämning av en punkts läge i plan, planmätning, eller i höjd, nivåmätning, i förhållande till andra lägesbestämda punkter

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • mätarsäkring:

  säkring eller annat överströmsskydd i huvudströmbana placerad närmast före mätsystem (SS 4370102)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • skyddstransformator:

  transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna och utförd för matning av SELV- och PELV-kretsar (SS 4364000); jämför isolertransformator

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

 • överspänningsskydd:

  anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan