Tillfälliga kraft- och belysningsinstallationer på byggarbetsplats

Begreppsbestämningar

 • anslutningspunkt:

  den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation (SS 4370140)

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning (SEK Handbok 417)

 • friledning:

  luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer (ELSÄK-FS 2008:1)

 • huvudcentral:

  elcentral från vilken huvudledning utgår (SS 4370152)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370140)

 • jordfelsbrytare:

  mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kabelskydd:

  materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • nätägare:

  den som bedriver nätverksamhet enligt 1§ ellagen (SS 4370140)

 • servis:

  sammanfattande benämning på servisledning och servissäkring samt i förekommande fall lastbrytare eller effektbrytare och eventuell servisinföring (SS 4370140)

 • skötsel:

  driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10)    Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv. (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom (SEK Handbok 417)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • överströmsskydd:

  anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan