STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • anslutningspunkt:

  den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation (SS 4370140)

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • driftinstruktion:

  skriftlig instruktion som behövs för att hålla en fastighet, installation eller liknande i funktion

 • driftkort:

  handling som innehåller driftinstruktion (TNC 95); jämför drift

 • driftutrymmen:

  utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning (SEK Handbok 417)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • fält:

  (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen (TNC 98)

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • kanalsystem:

  även ledningskanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering    Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • nätägare:

  den som bedriver nätverksamhet enligt 1§ ellagen (SS 4370140)

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • produktionsresultat:

  resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96)    Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat, t ex hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

 • reservkraftsystem:

  matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkring:

  apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 98)

 • överspänningsskydd:

  don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

 • överströmsskydd:

  anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan