RÖRPOSTSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt (TNC 95)

 • lastbärare:

  den del av hissen som bär personer och/eller gods, för att lyfta eller sänka dessa  (BFS 2012:11 H14)

 • mottagare:

  (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

 • patron:

  (i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör

 • station:

  (i rörpostsystem:) enhet för sändning och mottagning av patroner

 • stationsväljare:

  (i rörpostsystem:) elektrisk kopplingsapparat varmed patron adresseras till önskad station

 • styrcentral:

  (i rörpostsystem:) apparatskåp e d innehållande huvuddelen av systemets styrutrustning

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa fall hjälpkontakter – ej utrustad med don för avståndsmanövrering eller automatisk till- och frånslagning – avsedd att frånskilja elektrisk anläggningsdel före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel (SEK Handbok 418)    Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan avser användningen av en på ett visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användande och handhavande.

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan