Åskskyddssystem

Begreppsbestämningar

 • fält:

  (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • nedledare:

  (i åskskyddssystem:) blixtledare som förbinder takledarsystem med jordtagssystem i ett åskskyddssystem

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska (SS 4870110)

 • åskskyddssystem:

  det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

Till toppen av sidan