System för avbrottsfri kraft - system med omriktare

Begreppsbestämningar

 • gränssnitt:

  kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska datatermgruppen)

 • isolertransformator:

  transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna (SS 4364000); jämför skyddstransformator

 • säkring:

  apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

 • UPS:

  även Uninterruptible power supply system som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid avbrott i den normalt matande spänningen

 • omriktare:

  även strömriktare anordning som med utnyttjande av ledningsbanor med ventilverkan eller av mekaniska kopplingsdon omvandlar 1. växelström till likström (likriktare) 2. likström till växelström (växelriktare) 3. växelström av viss frekvens till växelström av annan frekvens (omriktare) (SEK Handbok 417)

Till toppen av sidan