System för reservkraft

Begreppsbestämningar

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • huvudjordningsskena:

  plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål (SS 4364000)

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • reläskydd:

  anordning som detekterar fel eller andra onormala tillstånd i kraftsystem och initierar bortkoppling eller återför kraftsystemet till normalt tillstånd och ger signal eller indikering (SS 4281951)    Termen reläskydd är ett allmänt uttryck som i olika sammanhang kan ha något olika betydelser. Den kan betyda anordning, skydd eller utrustning avsedd för system, objekt eller funktion. Ibland förekommer även termerna skyddsutrustning och reläskyddssystem. Den kortare formen reläskydd kan användas när risk för missförstånd inte föreligger.    Termen reläskydd kan användas för att beskriva skydd av hela kraftsystemet eller individuella objekt i kraftsystemet, till exempel transformatorskydd, ledningsskydd, generatorskydd.    Med reläskydd avses inte utrustning som har till uppgift att begränsa överspänningar i kraftsystemet.

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom (SEK Handbok 417)

 • UPS:

  även Uninterruptible power supply system som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid avbrott i den normalt matande spänningen

Till toppen av sidan