System för reservkraft - system med stationära kolvmotordrivna generatoraggregat

Begreppsbestämningar

 • bakeffektskydd:

  effektriktningsmätande reläskydd avsett att fungera när effektens riktning är motsatt den normala (SS 4281951)

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • huvudjordningsskena:

  plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål (SS 4364000)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen (TNC 98)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • manuell styrning:

  styrning med handgrepp eller annat mänskligt ingripande (SS 4010601)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • olinjär last:

  belastning som deformerar strömmens och spänningens form

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • överströmsskydd:

  anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan