Motordriftsystem

Begreppsbestämningar

 • driftart:

  (i motordriftsystem:) en motors uteffekt som funktion av tiden    Driftarter benämnda S1–S9 finns redovisade i SS-EN 60034-1.

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • gränssnitt:

  kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska datatermgruppen)

 • mjukstartare:

  startkopplare med inställbar rampfunktion för start och stopp

 • pulsgivare:

  (i motordriftsystem:) givare monterad i ett motordriftsystem för återföring av en pulsfrekvens som är proportionell mot varvtalet

 • startspärr:

  (i motordriftsystem:) funktion med omkopplare monterad i startkopplares manöverkrets som förhindrar inkoppling av motor

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa fall hjälpkontakter – ej utrustad med don för avståndsmanövrering eller automatisk till- och frånslagning – avsedd att frånskilja elektrisk anläggningsdel före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel (SEK Handbok 418)    Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan avser användningen av en på ett visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användande och handhavande.

 • säkring:

  apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

Till toppen av sidan