Nödbelysningssystem

Begreppsbestämningar

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • driftrum:

  ett rum eller annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:1)    Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri-, omformar- och ställverksrum, även som inhägnat ställverk i det fria.

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfallit (SS-EN 1838)

Till toppen av sidan