Transformator- och fördelningssystem

Begreppsbestämningar

 • avskärmning:

  isolerad eller oisolerad anordning, som används för att förhindra närmande till utrustning eller del av elektrisk anläggning där det finns en elektrisk fara (SS-EN 50110-1)

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • driftrum:

  ett rum eller annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:1)    Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri-, omformar- och ställverksrum, även som inhägnat ställverk i det fria.

 • elrum:

  rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, till exempel teleutrustning, kan placeras (SS 4362101)

 • fält:

  (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla sinnen för att fastställa att den är riktigt utförd (SS 4364000)

 • ljusbågsvakt:

  optisk sensor som används för att detektera elektriska överslag och styr frånkoppling av övervakad anläggning

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställverk:

  kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för montering på horisontal yta för fördelning av elektrisk energi

 • undergolv:

  del av golv som utgör underlag för beläggning (TNC 95)

Till toppen av sidan