Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus

Begreppsbestämningar

 • anslutningspunkt:

  den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation (SS 4370140)

 • brytskiverum:

  rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning. Rummet innehåller ej hissmaskin

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370140)

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla sinnen för att fastställa att den är riktigt utförd (SS 4364000)

 • installationskabel:

  kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och distribution av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

 • rullramp:

  maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

 • rulltrappa:

  maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • telekabel:

  begreppet telekabel omfattar kablar för data, telefoni, styr- och övervakning samt reglering.

 • överströmsskydd:

  anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan