EL- OCH TELESYSTEM

Begreppsbestämningar

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • driftutrymmen:

  utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • elrum:

  rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, till exempel teleutrustning, kan placeras (SS 4362101)

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning (SEK Handbok 417)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • fält:

  (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370140)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen (TNC 98)

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • jordfelsbrytare:

  mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kabelränna:

  friliggande ränna avsedd att bära upp ledningar eller kablar (TNC 95)

 • kabelstege:

  stegliknande anordning avsedd att bära upp kablar och som är uppbyggd av styva bärorgan eller av linor (trådar) med bärbyglar (trådstege, linstege)

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • mätarsäkring:

  säkring eller annat överströmsskydd i huvudströmbana placerad närmast före mätsystem

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • mätsystem:

  även mätanordning sammanfattande benämning på utrustning som erfordras för uppmätning av överförd el, till exempel från en anläggning till en annan anläggning (SS 4370140)    Mätsystem kan omfatta mätare, mätterminaler, strömtransformatorer, säkring för spänningskrets (spänningssäkring), kortslutningsplint, kopplingsur eller liknande.

 • nätägare:

  den som bedriver nätverksamhet enligt 1§ ellagen (SS 4370140)

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • produktionsresultat:

  resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96)    Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat, t ex hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

 • samförläggning:

  parallell förläggning av kraftkabel och telekabel när det fria avståndet mellan kablarna, eller de rör de förläggs i, är 0,5 m eller mindre (SS 4241437)

 • skyddstransformator:

  transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna och utförd för matning av SELV- och PELV-kretsar (SS 4364000); jämför isolertransformator

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställverk:

  kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för montering på horisontal yta för fördelning av elektrisk energi

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 98)

 • överspänningsskydd:

  don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

Till toppen av sidan