EL 12
|
AMA RA AmaNytt
HISSYSTEM
Generation 
EL 12

71HISSYSTEM

AMA

Hissystem utförda som hissar med hisskorg, med en ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskrifter och allmänna råd för permanent installerade ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Beakta att de i AMA åberopade standarderna SS-EN 81-1+A3: ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • brytskiverum:

  rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning. Rummet innehåller ej hissmaskin

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • gejder:

  fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt (SS-EN 81-1)

 • gejdstöd:

  (i hissystem:) stöd för gejdfästen fastsatt i schaktvägg

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

 • hisskorg:

  lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370140)

 • hydraulhiss:

  hiss vars korg eller flak direkt eller via linor eller kedjor bärs upp av en eller flera hydraulcylindrar (SS 763500)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen (TNC 98)

 • kedjehiss:

  hiss vars korg eller flak bärs upp av icke styrda rullkedjor från kedjedrev (SS 763500)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

 • kuggstångshiss:

  hiss vars korg eller flak bärs upp av en eller flera kuggstänger (SS 763500)

 • lastbärare:

  den del av hissen som bär personer och/eller gods, för att lyfta eller sänka dessa  (BFS 2012:11 H14)

 • linhiss:

  hiss vars korg eller flak bärs upp av linor från en drivskiva eller en lintrumma (SS 763500)

 • märkhastighet:

  den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-1)

 • skruvhiss:

  hiss vars korg eller flak bärs upp av en eller flera skruvar (SS 763500)

 • stannplan:

  nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa fall hjälpkontakter – ej utrustad med don för avståndsmanövrering eller automatisk till- och frånslagning – avsedd att frånskilja elektrisk anläggningsdel före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel (SEK Handbok 418)    Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan avser användningen av en på ett visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användande och handhavande.

 • tillgänglig korgarea:

  den area som uppmätt 1 m över korggolvet är tillgänglig för trafikanter eller gods vid användandet av hissen. Eventuell handledare ska inte medräknas

 • topphöjd:

  del av hisschaktet från översta stannplanet till schaktets tak

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 98)

Till toppen av sidan