Anläggning 23
|
AMA RA MER
Bygghandlingar för anläggning
Generation 
Anläggning 23

YJC.1Bygghandlingar för anläggning

AMA

Av entreprenören upprättad bygghandling ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • hur och i vilket format handlingar ska levereras
 • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • glidform:

  form som successivt förskjuts under gjutning

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollprogram:

  en sammanställning av de kontroller som ska utföras i ett uppdrag

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

 • övergångskonstruktion:

  (vid brobyggnad) konstruktion avsedd att ta upp förekommande längd- och vinkelrörelser samt överbrygga öppningar mellan olika konstruktionsdelar

Till toppen av sidan