Anläggning 23
|
AMA RA
Inre inspektion av självfallsledning
Generation 
Anläggning 23

PCE.12Inre inspektion av självfallsledning

AMA

Inre inspektion av självfallsledning ska utföras och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om rörinspektion ska utföras före eller efter ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • vattengång:

    inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan