Anläggning 23
|
AMA RA
RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD
Generation 
Anläggning 23

PBDRÖRLEDNINGAR PÅ STÖD

AMA

Rörledningar på stöd ska utföras så att rörelse till följd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser ledningar på stöd ovan mark, i tunnel, i bro med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avstängningsanordning:

  anordning för avstängning av vätsketransport, se figur

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan