Anläggning 23
|
AMA RA MER
RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV
Generation 
Anläggning 23

PBBRÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

AMA

Läggningsyta ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser rörledningar i ledningsgrav och på schaktad yta.

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för

 1. ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avstängningsanordning:

  anordning för avstängning av vätsketransport, se figur

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • läggningsdjup:

  (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under ledningsgrav

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan