Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.5213Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

AMA

Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange för rör i lera utan packning att styvhetsklass ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan