Anläggning 23
|
AMA RA
Bergförstärkning med sprutbetong
Generation 
Anläggning 23

EBF.31Bergförstärkning med sprutbetong

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Sprutbetong ska vara verifierad till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange undersökningar som ska utföras och som ska ligga till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 95)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • membranhärdning:

  täckning av nygjuten betong (speciellt beläggningsbetong) med vatten- och diffusionstät hinna som förhindrar fuktavgång från betongen

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • salva:

  (vid sprängning) serie av sprängskott (vid sprängning) bergmassa som sprängs ut av sprängskott (TNC 73)

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan