Anläggning 23
|
AMA RA MER
BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

EBEBETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betong

Den som leder och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Produktionsresultat i kategori A motsvarar Trafikverkets krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • gränsvärde:

  (för geotekniska konstruktioner) värde på brukbarhetskriterium, utgör gräns som inte ska överskridas om brukbarheten ska bibehållas Kan anges som till exempel deformation, spänning, töjning, vibration, vattentryck (prEN 1997-1:2022).

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • membranhärdning:

  täckning av nygjuten betong (speciellt beläggningsbetong) med vatten- och diffusionstät hinna som förhindrar fuktavgång från betongen

 • motgjutningsyta:

  betongyta som ska motgjutas i en senare etapp; se gjutfog

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • underbyggnad:

  del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund; se figur under terrass

Till toppen av sidan