Anläggning 23
|
AMA RA
Räcken för gång- och cykeltrafik på bro
Generation 
Anläggning 23

DEG.22Räcken för gång- och cykeltrafik på bro

AMA

Räcket ska förses med räckesfyllnad typ spjälgrind, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange hur räckesfyllnad ska utformas samt vilka delar av räcke ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontrollplan:

    dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • strykning:

    (vid bergkartering) riktning för skärningslinjen mellan horisontalplanet och ett lager eller annan plan struktur i berggrunden Strykningen anges vanligen i förhållande till nordriktningen. (vid målning) påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

Till toppen av sidan