Anläggning 23
|
AMA RA
ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
Generation 
Anläggning 23

DCLÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

RA

Under avsnitt DCL behandlas olika typer av växtbäddar, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • biokol:

  kolhaltigt material som har producerats genom pyrolys av växtbaserat material

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • invasiv främmande art:

  främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kapillärbrytande lager:

  materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

 • mull:

  (inom markläran) organiskt material i jord, så starkt förmultnat att de ursprungliga växt eller djurdelarna inte kan urskiljas

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

 • växtjord:

  jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

 • växtsubstrat:

  material som ingår i en växtbädd och som tillverkats av annat än naturligt bildade jordarter, till exempel krossmaterial, pimpsten och biokol

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan