Anläggning 23
|
AMA RA
Jordförbättring av växtbädd
Generation 
Anläggning 23

DCL.41Jordförbättring av växtbädd

AMA

Jordförbättringsmedel ska spridas jämnt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordförbättring:

  åtgärd för att förbättra en jords odlingsegenskaper Förbättringen kan gälla struktur, kornfördelning, näringsinnehåll och vattenhållande förmåga.

 • kompost:

  blandning av organiska ämnen som undergår eller har undergått en biologisk nedbrytning med fritt tillträde för syre (kompostering)

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • textur:

  (inom markläran) kornstorleksfördelning, storleken på de enskilda jordpartiklarna

Till toppen av sidan