Anläggning 23
|
RA
Regnbädd med ytligt intag
Generation 
Anläggning 23

DCL.241Regnbädd med ytligt intag

Begreppsbestämningar

 • bräddbrunn:

  (för regnbädd) brunn för bräddavlopp, höjdsatt så att vatten får dämma innan det bräddar över i brunnen, med syfte är att undvika översvämning i omgivningen

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

 • inloppsbrunn:

  (för regnbädd) brunn, med sandfång och grenrör, vars syfte är att samla upp dagvatten och leda det vidare via tät ledning till regnbädden, se figur

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • regnbädd:

  växtbädd med intag av dagvatten

Till toppen av sidan