Anläggning 23
|
RA
Växtbädd för dagvattenhantering typ regnbädd
Generation 
Anläggning 23

DCL.24Växtbädd för dagvattenhantering typ regnbädd

Begreppsbestämningar

 • bräddbrunn:

  (för regnbädd) brunn för bräddavlopp, höjdsatt så att vatten får dämma innan det bräddar över i brunnen, med syfte är att undvika översvämning i omgivningen

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • geosyntet:

  generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • inloppsbrunn:

  (för regnbädd) brunn, med sandfång och grenrör, vars syfte är att samla upp dagvatten och leda det vidare via tät ledning till regnbädden, se figur

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • ledningsgrav:

  se figur

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan