Anläggning 23
|
RA
Växtbädd på bjälklag
Generation 
Anläggning 23

DCL.23Växtbädd på bjälklag

RA

Beakta att denna kod omfattar såväl växtbäddar anlagda ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • växtsubstrat:

  material som ingår i en växtbädd och som tillverkats av annat än naturligt bildade jordarter, till exempel krossmaterial, pimpsten och biokol

Till toppen av sidan