Anläggning 23
|
AMA RA
Växtbädd med skelettjord, utläggning av färdigblandad jord
Generation 
Anläggning 23

DCL.212Växtbädd med skelettjord, utläggning av färdigblandad jord

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skelettjord ska till sin volym bestå ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att den höga lerhalten i jord E gör den olämplig ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • skelettjord:

  en anläggningsmetod som ger växtbäddar tillräcklig porvolym och förhindrar att växtbädden kompakteras Se principritning DCL.211 och principritning DCL.212 för uppbyggnad och materialinnehåll.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • växtjord:

  jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan