Anläggning 23
|
AMA RA
Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord
Generation 
Anläggning 23

DCL.11Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord

AMA

Jordklumpar större än 100 mm eller större än ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Terrassens egenskaper avgör om växtbädd typ 1 eller typ 2 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

 • växtjord:

  jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan