Anläggning 23
|
RA
Växtbäddar med växtjord
Generation 
Anläggning 23

DCL.1Växtbäddar med växtjord

RA

Avser växtbäddar med naturligt bildade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordförbättring:

  åtgärd för att förbättra en jords odlingsegenskaper Förbättringen kan gälla struktur, kornfördelning, näringsinnehåll och vattenhållande förmåga.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • silt:

  finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm Siltfraktion, se tabell under kornfraktion.

 • underbyggnad:

  del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund; se figur under terrass

 • växtjord:

  jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan