Anläggning 23
|
AMA RA
Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DCC.2Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bitumenbundna lagers ytor

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

KONTROLL

TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager kan användas som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltbeläggning:

  beläggning bestående av en blandning av bitumen och stenmaterial

 • beläggningstyp:

  konstruktionstyp hos beläggning Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm. Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • stenmaterial:

  gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

 • största stenstorlek:

  maskvidden hos den sikt genom vilken 98 viktprocent av materialet passerar (d98)

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • vägmarkering:

  indelas i längsgående markering – heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående.

Till toppen av sidan