Anläggning 23
|
RA
Slitlager kategori A av kall återvinningsmassa
Generation 
Anläggning 23

DCC.146Slitlager kategori A av kall återvinningsmassa

RA

Avser beläggningstyp ÅAK.

Ange beläggningstyp, till exempel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltgranulat:

  returasfalt – massor från riven eller uppfräst beläggning av bitumenbundet lager avsett för återvinning som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel

 • beläggningstyp:

  konstruktionstyp hos beläggning Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm. Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • stenmaterial:

  gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

 • ÅDT:

  förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan