Anläggning 23
|
AMA RA MER
Obundet bärlager för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DCB.3Obundet bärlager för väg, plan o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Packning

Packning ska utföras på ofruset ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om sista överfart vid ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Area som mäts är horisontal area ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltgranulat:

  returasfalt – massor från riven eller uppfräst beläggning av bitumenbundet lager avsett för återvinning som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • optimal vattenkvot:

  vattenkvot för vilken en jord erhåller maximal torrdensitet vid laboratoriepackning (TNC 59)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • packningsmätare:

  vältmonterad mätare för kontinuerlig mätning av packningseffekt och – indirekt – packningsgrad (efter kalibrering mot andra mätmetoder)

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan