Anläggning 23
|
AMA RA
Förstärkningslager till konstruktion för dagvattenhantering
Generation 
Anläggning 23

DCB.24Förstärkningslager till konstruktion för dagvattenhantering

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material ska vara av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser förstärkningslager för tillfällig magasinering av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • geosyntet:

  generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan