Anläggning 23
|
AMA RA MER
MARKÖVERBYGGNADER M M
Generation 
Anläggning 23

DCMARKÖVERBYGGNADER M M

AMA

Lagrets yta ska utföras så att vattensamlingar inte kan ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

För benämning och indelning av material med hänsyn ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • alternativa anläggningsmaterial:

  anläggningsmaterial som består av biprodukter eller avfallsbaserade återvunna produkter i stället för nyproducerade material

 • bergmaterial:

  material som har lossgjorts från berg genom sprängning eller naturliga processer Materialet kan även ha sönderdelats. Exempel: sprängsten, krossad sprängsten, krossat eller okrossat naturmaterial som block, sten, grus och sand.

 • grovjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna sand och grus (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • samkross:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 0 och 200 mm Vanligen förekommande fraktioner: 0–16 mm, 0–31,5 mm, 0–63 mm och 0–150 mm.

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassering:

  utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

 • underkorn:

  korn i sortering som passerar sikten för den undre kornstorleksgränsen (d)

 • återvinningsbara massor:

  schaktmassor som är lämpliga för användning först efter behandling

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan