Anläggning 23
|
AMA RA MER
Avlämnande av massor på upplag
Generation 
Anläggning 23

CFC.4Avlämnande av massor på upplag

AMA

Massor ska läggas ut och hanteras så att efterföljande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser avlämnande av massor, som tillfaller beställaren, på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Volym som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • undergrund:

    del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

Till toppen av sidan