Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande och kapillärbrytande lager
Generation 
Anläggning 23

CEF.2Dränerande och kapillärbrytande lager

AMA

Materialet ska vara av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • finjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna ler och silt (TNC 95)

 • kapillär stighöjd:

  avstånd från grundvattennivå eller nivå för fri vattenyta till den högsta nivå där vatten kvarhålls under inverkan av kapillaritet

 • kapillärbrytande lager:

  materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • stenmjöl:

  krossat bergmaterial, fraktionsgränser 0 och 8 mm Vanligen förekommande fraktioner: 0–2 mm, 0–4 mm och 0–8 mm.

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan