Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med skumglas för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg samt vegetationsyta m m
Generation 
Anläggning 23

CED.13Fyllning med skumglas för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg samt vegetationsyta m m

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • skumglasets tjocklek, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • skrymdensitet:

  densitet räknad med hålrum. Skrymdensitet beräknas som kvoten av en materialmängds massa och skrymvolym (TNC 95); jämför med kompaktdensitet

 • underkorn:

  korn i sortering som passerar sikten för den undre kornstorleksgränsen (d)

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan