Anläggning 23
|
AMA RA
Ledningsbädd för rörledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.21Ledningsbädd för rörledning

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • specificerade krav på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • läggningsdjup:

  (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • silt:

  finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm Siltfraktion, se tabell under kornfraktion.

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan