Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m
Generation 
Anläggning 23

CEB.4Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Underlag för fyllning får inte vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange materialskiljande lager under fyllning för bro under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • undergrund:

  del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

Till toppen av sidan