Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med bland- och finkornig jord för järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEB.322Fyllning med bland- och finkornig jord för järnväg

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 4A eller 5A enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • underbyggnad:

  del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund; se figur under terrass

 • undergrund:

  del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan