Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med sprängsten för järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEB.31Fyllning med sprängsten för järnväg

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 3A enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange tätning och avjämning av bergterrass under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergterrass:

  terrass bestående av fast berg eller sprängsten

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan