Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CEB.12Fyllning för vegetationsyta

AMA

Fyllningsmaterial får inte innehålla för växterna skadliga ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange till vilket djup under färdig yta olika material ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan