Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med biprodukter för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.114Fyllning med biprodukter för väg, plan o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material av masugnsslagg ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kategori.

Ange för andra material än masugnsslagg krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

 • ÅDT:

  förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan