Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.11112Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d

AMA

Fyllning med sorterad sprängsten närmare färdig väg än 1,5 m ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan